امروز سه شنبه 9 خرداد 1396

قلم های شیفر

قلم های شیفر

کارخانه شیفر در سال 1913 تاسیس شد.شیفر یکی از برند های مطرح تولید خودنویس و خودکار در جهان می باشد. خودنویس وخودکار , هدیه ی که به یادگار خواهد ماند. نوشت افزار منحصر بفرد شیفر امروزه همچنان توسط متخصصان این صنعت محترم برشمرده و استفاده می شوند. تمام این پیشرفت ها و بهبودها توسط شرکت شیفر انجام شده است. تا پنجاهمین سال تاسیس شرکت، برند شیفر به خوبی شناخته شده است و در سرتاسر جهان مورد استفاده قرار گرفته و محترم شمرده می شود.

خودکار تبلیغاتی - Stylus خودکار تبلیغاتی -  Stylus قیمت: 102000 تومان
قلم شیفر VALOR قلم شیفر VALOR قیمت خودکار: 576000 تومان قیمت خودنویس: 936000 تومان قیمت جفتی: 1512000 تومان
قلم شیفر VALOR قلم شیفر VALOR قیمت خودنویس: 936000 تومان
قلم شیفر VALOR قلم شیفر VALOR قیمت خودکار: 576000 تومان قیمت خودنویس: 936000 تومان قیمت جفتی: 1512000 تومان
قلم شیفر VALOR قلم شیفر VALOR قیمت خودکار: 576000 تومان قیمت خودنویس: 936000 تومان قیمت جفتی: 1512000 تومان
قلم شیفر VALOR قلم شیفر VALOR قیمت خودکار: 576000 تومان قیمت خودنویس: 936000 تومان قیمت جفتی: 1512000 تومان
قلم شیفر VFM قلم شیفر VFM قیمت خودنویس: 129600 تومان
قلم شیفر VFM قلم شیفر VFM قیمت خودنویس: 129600 تومان
قلم شیفر VFM قلم شیفر VFM قیمت خودنویس: 129600 تومان
قلم شیفر VFM قلم شیفر VFM قیمت خودنویس: 129600 تومان
قلم شیفر VFM قلم شیفر VFM قیمت خودنویس: 129600 تومان
قلم شیفر VFM قلم شیفر VFM قیمت خودنویس: 129600 تومان
قلم شیفر VFM قلم شیفر VFM قیمت خودنویس: 129600 تومان
قلم شیفر SENTINEL قلم شیفر SENTINEL قیمت خودکار: 18720 تومان
قلم شیفر SENTINEL قلم شیفر SENTINEL قیمت خودکار: 28800 تومان
قلم شیفر SENTINEL قلم شیفر SENTINEL قیمت خودکار: 28800 تومان
قلم شیفر SENTINEL قلم شیفر SENTINEL قیمت خودکار: 28800 تومان
قلم شیفر SENTINEL قلم شیفر SENTINEL قیمت خودکار: 41760 تومان
قلم شیفر SAGARIS-B قلم شیفر SAGARIS-B قیمت خودکار: 168000 تومان - قیمت خودنویس: 204000 تومان - قیمت جفتی: 357600 تومان
قلم شیفر SAGARIS-A قلم شیفر SAGARIS-A قیمت خودکار: 168000 تومان - قیمت خودنویس: 204000 تومان - قیمت جفتی: 357600 تومان
قلم شیفر PRELUDE قلم شیفر PRELUDE قیمت خودکار: 194400 تومان - قیمت خودنویس: 270000 تومان - قیمت جفتی: 450000 تومان
قلم شیفر PRELUDE قلم شیفر PRELUDE قیمت خودکار: 194400 تومان - قیمت خودنویس: 270000 تومان - قیمت جفتی: 450000 تومان
قلم شیفر PRELUDE قلم شیفر PRELUDE قیمت خودکار: 94400 تومان - قیمت خودنویس: 130000 تومان - قیمت جفتی: 210000 تومان
قلم شیفر PRELUDE قلم شیفر PRELUDE قیمت خودکار: 134400 تومان - قیمت خودنویس: 210000 تومان - قیمت جفتی: 330000 تومان
قلم شیفر PRELUDE قلم شیفر PRELUDE قیمت خودکار: 194400 تومان
قلم شیفر PRELUDE قلم شیفر PRELUDE قیمت خودکار: 194400 تومان - قیمت خودنویس: 270000 تومان - قیمت جفتی: 450000 تومان
قلم شیفر PRELUDE قلم شیفر PRELUDE قیمت خودکار: 194400 تومان - قیمت خودنویس: 270000 تومان - قیمت جفتی: 450000 تومان
قلم شیفر PRELUDE قلم شیفر PRELUDE قیمت خودکار: 194400 تومان - قیمت خودنویس: 270000 تومان - قیمت جفتی: 450000 تومان
قلم شیفر PRELUDE قلم شیفر PRELUDE قیمت خودکار: 234400 تومان - قیمت خودنویس: 300000 تومان - قیمت جفتی: 520000 تومان
قلم شیفر MINI PRELUDER-C قلم شیفر MINI PRELUDER-C قیمت خودکار: 86400 تومان
قلم شیفر MINI PRELUDER-B قلم شیفر MINI PRELUDER-B قیمت خودکار: 86400 تومان
قلم شیفر MINI PRELUDER-A قلم شیفر MINI PRELUDER-A قیمت خودکار: 86400 تومان
قلم شیفر LEGACY-B قلم شیفر LEGACY-B قیمت خودکار: 720000 تومان - قیمت خودنویس: 1320000 تومان - قیمت جفتی: 1920000 تومان -
قلم شیفر LEGACY-A قلم شیفر LEGACY-A قیمت خودکار: 2400000 تومان
قلم شیفر JAVELIN قلم شیفر JAVELIN قیمت خودکار: 23040 تومان
قلم شیفر INTENSETY قلم شیفر INTENSETY قیمت خودکار: 93600 تومان
قلم شیفر AGIO قلم شیفر AGIO قیمت خودنویس: 129600 تومان
قلم شیفر 300c قلم شیفر 300c قیمت خودکار: 79200 تومان - قیمت خودنویس: 115200 تومان - قیمت جفتی: 180000 تومان -
قلم شیفر 300b قلم شیفر 300b قیمت خودکار: 79200 تومان - قیمت خودنویس: 115200 تومان - قیمت جفتی: 180000 تومان -
قلم شیفر 300a قلم شیفر 300a قیمت خودکار: 104400 تومان - قیمت خودنویس: 160000 تومان - قیمت جفتی: 250000 تومان -
قلم شیفر 100b قلم شیفر 100b قیمت خودکار: 46080 تومان - قیمت خودنویس: 69120 تومان - قیمت جفتی: 100800تومان -
قلم شیفر 100a قلم شیفر 100a قیمت خودکار: 84000 تومان - قیمت خودنویس: 132000 تومان - قیمت جفتی: 201600 تومان -