امروز جمعه 15 فروردين 1399

قلم های دیپلماتDIPLOMAT

قلم دیپلماتDIPLOMAT

قلم دیپلمات با تکیه بر روش­های حرفه­ای و سنتی تولید شده اند و صاحب نظران محصولاتش را بی نظیر و خارق العاده توصیف کرده اند.

استفاده از روکش تمام فلزی و عبارت”ساخت آلمان” که ضامن دوام عالی و لعاب فاخر قلم است، نشانگر همت این برند برای به دست آوردن بهترین کیفیت است. دیپلمات، برخواسته از سنت دیرینه ی ساخت قلم، نوشت افزار دست ساز خود را وقف تمام کسانی کرده است که در زندگی شخصی و کاری خویش، ایده های نو پرورش می دهند و یا روابط اجتماعی را رقم می زنند.

Accessories Iplomat Accessories Iplomat قیمت : 35000 تومان
خودکار ایپلمات Iso خودکار ایپلمات Iso قیمت : 65000 تومان
خودکار ایپلمات Fly خودکار ایپلمات Fly قیمت : 65000 تومان
خودکار ایپلمات Slip خودکار ایپلمات Slip قیمت : 70000 تومان
خودکار ایپلمات Engineer خودکار ایپلمات Engineer قیمت : 95000 تومان
خودنویس و خودکار ایپلمات Ellesse خودنویس و خودکار ایپلمات Ellesse قیمت جفتی : 280000 تومان
خودنویس و خودکار ایپلمات Pizaa-B خودنویس و خودکار ایپلمات Pizaa-B قیمت جفتی : 300000 تومان
خودنویس و خودکار ایپلمات Pizaa-A خودنویس و خودکار ایپلمات Pizaa-A قیمت جفتی : 330000 تومان
خودنویس و خودکار ایپلمات Lord-G خودنویس و خودکار ایپلمات Lord-G قیمت جفتی : 280000 تومان
خودنویس و خودکار ایپلمات Lord-E خودنویس و خودکار ایپلمات Lord-E قیمت جفتی : 300000 تومان
خودنویس و خودکار ایپلمات Lord-D خودنویس و خودکار ایپلمات Lord-D قیمت جفتی : 300000 تومان
خودنویس و خودکار ایپلمات Lord-C خودنویس و خودکار ایپلمات Lord-C قیمت جفتی : 330000 تومان
خودنویس و خودکار ایپلمات Lord-B خودنویس و خودکار ایپلمات Lord-B قیمت جفتی : 330000 تومان
خودنویس و خودکار ایپلمات Lord-A خودنویس و خودکار ایپلمات Lord-A قیمت جفتی : 360000 تومان
خودنویس و خودکار ایپلمات SCHMIDTS خودنویس و خودکار ایپلمات SCHMIDTS قیمت جفتی : 360000 تومان
خودکار ایپلمات King خودکار ایپلمات King قیمت : 250000 تومان
خودکار ایپلمات Lobby خودکار ایپلمات Lobby قیمت : 190000 تومان
خودنویس ایپلمات Wood خودنویس ایپلمات Wood قیمت : 270000 تومان
خودکار ایپلمات Coco خودکار ایپلمات Coco قیمت : 20.000 تومان
خودکار ایپلمات Winter خودکار ایپلمات Winter قیمت : 20.000 تومان